Bookmark

Bookmark

علامت زدن تصاویر:

با علامت زدن تصاویر و نوشتن مطالب مورد نیاز جهت ذخیره قسمتی از تصاویر، به راحتی میتوان در زمان نیاز به رخداد مورد نظر، بر اساس متن جستجو نمود و به تصاویر دسترسی پیدا کرد.

علامت زدن تصاویر به دو صورت انجام میگردد:
۱- خودکار: در این روش با تعاریف انجام شده، نرم افزار به صورت هوشمند علامت گذاری را انجام میدهد.
۲- دستی: در هر قسمت از تصاویر، به صورت دستی علامت گذاری انجام میگردد.

امکان طبقه بندی تصاویر با رنگ های مختلف نیز میسر میباشد تا با مشاهده رنگ علامت، بتوان نوع و طبقه رخداد را تشخیص داد.