مدیریت رخدادها

مدیریت رخدادها

مدیریت رخدادها در نرم افزار دیجیفورت:

این ماژول میتواند پیرو هر اتفاقی که به وقوع میپیوندد، اسناد آن را نیز تهیه، تنظیم و آرشیو نماید.

در صورتی که یک اتفاق برای یکی از تصاویر رخ میدهد، فرم اطلاعات جانبی آن و اموری که پیرو آن اتفاق انجام شده است، به همراه تصویر، ضبط، ثبت و آرشیو میگردد و قابل جستجو و پیگیری خواهد بود.