شناسایی چهره

شناسایی چهره

شناسایی و تطبیق چهره یکی از ماژولهای دیجیفورت میباشد که میتوان افراد مورد نظر را بر اساس لیست های مجاز و یا غیرمجاز طبقه بندی نمود و یا در صورت نیاز، یک چهره خاص را در تمام دوربینها جستجو نمود. تشخیص چهره در نرم افزار دیجیفورت با سرعت و دقت بالا صورت میپذیرد.

امکان شناسایی چهره و همچنین تشخیص چهره در نرم افزار دیجیفورت وجود دارد.

تشخیص چهره:

با فعالسازی ماژول تشخیص چهره، تمام چهره های ورودی ثبت و نگهداری میگردد و در صورت نیاز میتوان به آرشیو چهره های ثبت شده دسترسی پیدا نمود.

شناسایی چهره:

با فعالسازی ماژول شناسایی چهره، میتوان علاوه بر تشخیص آنها، تطابق چهره ها را نیز انجام داد و یا با معرفی چهره، زمانهایی که آن چهره در مقابل تمام دوربینها قرار گرفته است را معین نمود.

این ماژول یکی از قویترین ماژولها بوده و امکان شناسایی تعداد بالایی چهره در یک تصویر را دارا میباشد.

تشخیص چهره در نرم افزار دیجیفورت