مشاهده و ضبط مانیتور کاربران

مشاهده و ضبط مانیتور کاربران

مشاهده و ضبط مانیتور کاربران: Digifort Insight

این ماژول در حال حاضر به صورت رایگان عرضه میگردد و تصاویر سیستمهای کاربران مورد نظر را دریافت کرده و ضبط مینماید.
کاربران سیستمهای نظارتی و یا سیستمهای مالی و هر نوع سیستمی که دارای اهمیت بالایی میباشد، میتواند توسط این نرم افزار دریافت و تصاویر آن در دیجیفورت ثبت و ضبط گردد.