ضبط تصاویر موبایل

ضبط تصاویر موبایل

ضبط و نمایش تصاویر موبایل به صورت زنده:

یکی از قابلیتهای نرم افزار دیجیفورت، امکان پیاده سازی گشت بی سیم به همراه موبایل میباشد.
توسط این قابلیت، شما میتوانید تصاویر تلفن همراه خود را به صورت آنلاین و مستقیم ضبط نموده و نمایش دهید.

در صورت بروز موارد فورس ماژور و یا حضور در محلهایی که امکان نصب دوربین فراهم نبوده و یا دوربینی نصب نمیباشد، این قابلیت بسیار کارآمد میباشد.