گزارش ساز

گزارش ساز

Report Generator: گزارش سازی در نرم افزار دیجیفورت

یکی از مزایای نرم افزار دیجیفورت، امکان ایجاد گزارشهای تجمعی و سفارشی سازی شده برای کاربردهای مختلف میباشد.
در قسمت مانیتورینگ، آنالیز تصاویر، پلاک خوان و شناسایی چهره، میتوان با انجام تمامی فیلترهای مورد نیاز به گزارش مورد نظر دست یافت. تمامی فیلترها به سادگی اضافه و حذف میشوند.

در نرم افزار دیجیفورت، امکان ارائه گزارشات به صورت خطی و گرافیکی مهیا میباشد.