مدیریت پهنای باند

مدیریت پهنای باند

مدیریت پهنای باند هوشمند:

قابلیتی که در نسخه ۷٫۱ به نرم افزار دیجیفورت اضافه شد!

Smart Multicast مدیریت پهنای باند هوشمند در نسخه ۷٫۱ دیجیفورت به قابلیتهای نرم افزار افزوده شد. یکی از ویژگیهای مهم نرم افزارهای مانیتورینگ، استفاده بهینه از پهنای باند موجود در شبکه برای ذخیره سازی و انتقال میباشد. بدون داشتن قابلیت Multicast هوشمند، پهنای باند بسیار بالایی در شبکه جهت ارسال و اشتراک تصاویر برای کاربران استفاده خواهد شد. در نسخه ۷٫۱ دیجیفورت، این قابلیت به نرم افزار اضافه شده است و در انتقال تصاویر به کاربران، پهنای باند مورد نیاز را مدیریت می نماید.