آنالیز تصاویر

آنالیز تصاویر

یکی از قابلیتهای نرم افزار دیجیفورت، وجود آنالیز تصاویر به صورت ماژول داخلی و یکپارچه در نرم افزار میباشد که از قابلیتهای زیر برخوردار میباشد.

امکان انجام تنظیمات سه بعدی: این قابلیت کمک میکند تا با تنظیم ارتفاع نصب شده دوربین، لنز دوربین، زاویه دید دوربین و عمق میدان، بهترین درک سیستم از محیط جهت آنالیز مهیا گردد.
امکان فیلتر کردن و طبقه بندی اجسام: توسط این قابلیت میتوان برای اجسام حجم و نام تعریف نمود تا سیستم بتواند تشخیص بهتری انجام داد.
امکان جستجوی پیشرفته: تمامی فیلترینگ های موجود برای انجام گزارشات قابل پیاده سازی میباشند.
امکان گزارشات مختلف: تمامی گزارشات حاصله از جستجوها میتوانند به صورت متن، نمودارهای مختلف و همچنین تصویر به صورت گزارش ارائه گردند.

انواع آنالیزها عبارتند از:

– شمارش افراد
– تشخیص چهره
– تشخیص جسم سرقت شده / جسم جا گذاشته شده
– تشخیص صدمه و یا سرقت دوربین
– کنترل جهت حرکت
– ایجاد فنس مجازی
– دنبال کردن سوژه های تعریف شده
– تشخیص پرسه زدن/ توقف در محل
– تشخیص سرعت
– محاسبه تعداد وارد شده، خارج شده و تعداد حاضرین

آنالیز تصاویر دیجی فورت
آنالیز تصاویر دیجی فورت با امکان کالیبراسیون ۳ بعدی جهت افزایش دقت آنالیز