دیجیفورت در نمایشگاه اینترسک 2024

شرکت دیجیفورت در نمایشگاه اینترسک ۲۰۲۴ دبی به عنوان اسپانسر نمایشگاه حضور داشت.
در کنار نمایشگاه سمینار جوایز دیجیفورت نیز برگزار شد که از تمامی همکاران تجاری این شرکت در منطقه تقدیر به عمل آمد.